asfanu
Acasă / Beneficii pentru famili / Beneficii pentru familii  
Despre noi

Beneficii pentru familii

Studiu privind familiile
numeroase din România
Chestionar
Rezultate chestionar

Municipalitati prietene
cu familia

Programul Familie 3+

Înscrie-te!

Colaborează

Orientare Familială

Contact

 

 

European Large Families


Beneficii pentru familii

1.- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

BENEFICIARI:

 1. oricare dintre părinţii fireşti ai copilului,
 2. una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.

CONDIȚII:

 • Persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului, precum și cele care s-au aflat în perioade asimilate astfel cum sunt definite de ordonanță.


TIPURI DE BENEFICII:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi care nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR;

b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi care nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 2,4 ISR.

După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepţia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului de 1 an pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.

c) stimulentul de inserție

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

d) alte beneficii:

plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.

Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizație constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public

indemnizație constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

 

SITUAȚIA SARCINILOR MULTIPLE:

 • Nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

 

SITUAȚIA SARCINILOR SUCCESIVE:

 • Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute, precum şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri. Durata de acordare a concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept. În acest caz, se acordă o singură indemnizaţie.

 

CEREREA pentru acordarea concediului, respectiv a indemnizației:

 • Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului.
 • Cererile pentru acordarea indemnizaţiei sau stimulentului de inserţie, şi documentele din  care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

 

DOCUMENTE NECESARE:

 • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul,
 • actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate
 • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

 

2.- LEGE Nr. 277 din 24 decembrie 2010 republicată privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

BENEFICIARI:

 1. familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună,
 2. familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta.

 

CONDIȚII:

 • venit net mediu lunar pe membru de familie până la 0,40 ISR (indicator social de referință) inclusiv. Alocația crește progresiv cu numărul de copii aflați în întreținere.
 • copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

 

CEREREA pentru acordarea alocației:

 • va fi însoțită de declaraţie pe propria răspundere precum și actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere,
 • va fi întocmită de reprezentantul familiei
 • se va înregistra la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia .
 • La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului.
 • În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.
 • În anul 2016, valoarea indicatorului social de referinţă rămâne în continuare 500 de lei, aşa cum s-a stabilit încă din 2008 prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Conform acestui document, ISR reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează toate prestaţiile băneşti suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 • Prin urmare, pentru a beneficia de alocația pentru susținerea familiei, venitul net mediu pe membru de familie trebuie să fie de cel mult 200 lei. (0,4 x 500 = 200)

 

3.- LEGE Nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

BENEFICIARI:

 1. copiii în vârstă de până la 18 ani,
 2. tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora,
 3. copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

 

Cererea şi documentele din  care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.


 

4.- LEGE Nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială - ajutorul social lunar.

BENEFICIARI:

 1. familii
  • soţul şi soţia,
  • soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună,
  • persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:
   •  a) este necăsătorită;
   •  b) este văduvă;
   •  c) este divorţată;
   •  d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
   •  e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a) - d)
  • fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii,
  • bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora,care locuiesc şi gospodăresc împreună, 
 2. persoane singure,
  • persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care locuiesc singure şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor,
  • soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
  • persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării și numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

CONDIȚII

 • venitul minim garantat pe familie/persoană singură – crește progresiv în funcție de numărul membrilor din care este alcătuită familia.

 

CEREREA pentru acordarea ajutorului:

 • va fi însoțită de declaraţie pe propria răspundere precum și actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere,
 • va fi întocmită de reprezentantul familiei
 • se va înregistra la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.

 

5.- LEGE Nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.


 

6.- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Ajutorul este diferențiat în funcție de forma de energie utilizată de consumatori.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,572 ISR în cazul familiilor (786 lei) şi 2,164 ISR (1.130 lei) în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru energie termică se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, astfel:

 • a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,524 ISR;
 • b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,380 ISR;
 • c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,300 ISR;
 • d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;
 • e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,180 ISR;
 • f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,140 ISR;
 • g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,090 ISR;
 • h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,070 ISR;
 • i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

 • a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,480 ISR;
 • b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,432 ISR;
 • c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,384 ISR;
 • d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,336 ISR;
 • e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,288 ISR;
 • f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;
 • g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,192 ISR;
 • h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,144 ISR;
 • i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

 • a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,108 ISR;
 • b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR;
 • c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,088 ISR;
 • d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,078 ISR;
 • e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,068 ISR;
 • f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,060 ISR;
 • g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,052 ISR;
 • h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR;
 • i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,032 ISR.  

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR.

ISR=500 lei

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Cererea se va înregistra la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.


 

7.- LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%. Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la alin. (4) lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.

Plata drepturilor se realizează prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

NOTE:


8.- Sprijin financiar pentru prevenirea abandonului scolar acordat de Primaria Municipiului Bucuresti

Primăria Municipiului București acordă sprijin financiar pentru achiziția de rechizite școlare în cuantum de 450/copil o dată pe an școlar copiilor cu vârste între 6-14 ani încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în București. Pot fi achiziționate cărți, manuale școlare, culegeri, cărți de colorat, rechizite și papetărie pentru copii.

Programul se derulează în perioada 1 septembrie 2019 – 12 iunie 2020, iar înscrierea se realizează prin depunerea dosarului la DGASMB, Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București.

Criteriul principal pentru accesarea programului este ca Venitul pe membru de familie să fie sub 1900 lei. Toate informațiile privind actele necesare pentru realizarea dosarului se regasesc în secțiunile Condiții necesare și Acte necesare aici.

 UPDATE! 

 • A fost prelungit termenul de depunere al dosarelor pentru anul școlar 2019 – 2020 până la data de 30 iunie 2020.
 • Dosarele privind decontarea Dosarele pentru acordarea Sprijinului Financiar se depun doar prin poștă/curier la adresa: Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1.
 • Dosarele pentru acordarea Sprijinului Financiar pentru anul școlar 2020-2021 se vor depune începând cu data de 14 septembrie 2020 până la data de 30 iunie 2021. Se decontează dovada plății pentru produsele achiziționate începând cu data de 1 iulie 2020;

9.- Sprijin financiar pentru aplicarea de aparate dentare copiilor - Programul Smart Mobile 

Primăria Municipiului București acordă sprijin financiar (vouchere în valoare de 1100 lei) pentru aplicarea de aparate dentare mobile pentru 2000 de elevi cu vârste între 7-16 ani din București, identificați cu probleme dentare, în baza indicației unui medic specialist ortodont.

Programul se derulează în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, iar înscrierea se realizează online. Detalii despre Program și înscriere găsiți aici.

Criteriul principal pentru accesarea programului îl constituie recomandările medicale. Numărul de dosare finanțate este limitat la 2000 de elevi!


10.- Sprijin financiar pentru confecționarea unei perechi de ochelari de vedere pentru copii - Programul CLAR pentru COPII

Primăria Municipiului București acordă sprijin financiar în valoare de 500 lei pentru confecționarea unei perechi de ochelari de vedere – rame și lentile pentru 4000 de copii cu vârste între 0-17 ani din București, în baza unei recomandări de la un doctor oftalmolog.

Programul se derulează în perioada februarie 2020 – decembrie 2021, iar înscrierea se realizează online. Detalii despre Program și înscriere găsiți aici.

Criteriul principal pentru accesarea programului îl constituie recomandările medicale. Numărul de dosare finanțate este limitat la 4000 de elevi!


11.- Carduri pentru familiile numeroase acordate de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe derulează începând cu anul 2019 un program prin care se acordă facilități familiilor numeroase din localitatea prin intermediul unui card. Se încadrează în aceste facilități familiile cu cel puțin trei copii, până când cel mai tânăr membru al familiei împlinește 18 ani. 

Deținătorii cardurilor beneficiază de gratuitate la parcare și reduceri la instituțiile culturale și de agrement ale municipalității. Dosarele pentru obținerea cardurilor se pot depune pe tot parcursul anului, iar cele depuse până la data de 10 a fiecărei luni vor fi evaluate în acea lună.

Detalii despre Program și înscriere găsiți aici. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
asfanu Str. Carol Davila - 050455 București - România / Tel: +4 0723 751 460 / Email: info@asfanu.ro - Politica de confidențialitate